Back to top

Wedstrijdreglement

REGLEMENT ‘CEDRAL SIDINGS WEDSTRIJD’ (van 04/02/2020 t/m 31/03/2020)

 1. De actie wordt georganiseerd door ETERNIT NV (verder ook genoemd ETERNIT of 'de organisator'), waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België, en met ondernemingsnummer BTW BE 0466 059 066.
   
 2. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van ETERNIT, de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege ETERNIT NV.
  De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het wedstrijdreglement door het op de website http://www.cedralselect.be aan te passen, waarna deze nieuwe bepalingen meteen van kracht zijn. ETERNIT kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de wedstrijd, ten gevolge van overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing of intrekking.
   
 3. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties over de CEDRAL SIDINGS WEDSTRIJD (op de website http://www.cedralselect.be / http://www.eternit.be / http://www.cedral.world.be , op andere gerelateerde websites en op ETERNIT info- en promotiemateriaal) maken deel uit van het reglement.
   
 4. De actie staat uitsluitend open voor iedereen van meerderjarige leeftijd (verder ook genoemd 'de deelnemer') die op het grondgebied van het Koninkrijk België woonachtig is, met volledige en uitdrukkelijke uitsluiting van minderjarigen.
   
 5. De actie verloopt als volgt:

  • Deelnemers worden automatisch in de pool van potentiële winnaars gebracht door het aanvragen van een staal of offerte en het invullen van het wedstrijdformulier via de website http://www.cedralselect.be. Het wedstrijdformulier bestaat uit een wedstrijdvraag en schiftingsvraag. 
  • De winnaar is de deelnemer die correct een staal- of offerteaanvraag heeft ingediend met het daarbij horend wedstrijdformulier en de wedstrijdvraag correct heeft beantwoord en de schiftingsvraag het dichts benaderd. 
  • Onder alle aanvragen wordt er één prijs uitgereikt aan de winnaar. Een tegoedbon van 1000 euro voor het materiaal Cedral sidings van ETERNIT NV in te ruilen bij een Cedral handelaar of een Cedral sidings plaatser.
  • Wedstrijdvraag: Uit welk materiaal zijn Cedral gevelstroken vervaardigd? 
  • Schiftingsvraag: Hoeveel staalaanvragen voor Cedral sidings zullen we tussen dinsdag 3 februari 2020 8.30 uur en maandag 31 maart 24.00 uur via onze website hebben ontvangen? 
 6. Hoe worden de prijzen verdeeld? Begin april 2020 wordt de winnaar via zijn / haar persoonlijke gegevens gecontacteerd die hij in functie van een staal of offerteaanvraag indiende bij ETERNIT NV. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd. Daarna ontvangt hij in samenspraak met ETERNIT NV een tegoedbon van 1000 euro die hij kan innen bij een Cedral handelaar of  Cedral plaatser aangesloten bij Eternit NV. 

De gepresenteerde geschenken zijn:

 • 1000 euro tegoedbon te innen via een Cedral handelaar of  Cedral plaatser aangesloten bij Eternit NV. 

Om deel te nemen aan de actie moet elke deelnemer een formulier invullen met naam en voornaam deelnemer en een geldig e-mailadres op de website http://www.cedralselect.be. Door zijn gegevens in te geven, verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden en aanvaardt hij dat de organisator hem op de hoogte houdt van de lopende actie en van eventuele toekomstige acties.

 1. De Organisator behoudt zich het recht voor om het prijzenaanbod aan te passen, aan te vullen met of te vervangen door gelijkwaardige artikelen. De prijs wordt bezorgd op het door de deelnemer opgegeven verzendingsadres.
 2. De hoofdprijs kan slechts eenmaal gewonnen worden door dezelfde deelnemer. 
 3. De organisator is gerechtigd een prijs te vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht de voorziene prijs om een of andere reden tenietgaan vóór de uitreiking ervan. De prijzen zijn niet omwisselbaar, noch inruilbaar voor geld of andere waren. De prijzen zijn strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. Indien een prijs verstuurd wordt, kan de organisator niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies door de postdiensten, noch voor vertraging in de ontvangst.
 4. De wedstrijd begint op 3 februari 2020 om 08.30uur en eindigt op 31 maart 2020 om 24.00 uur.
 5. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog, behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties van ETERNIT uit te sluiten. Personeel van ETERNIT en/of  Eternit / Cedral verdelers en plaatsters zijn uitgesloten van deelname.
 6. De persoonsgegevens die de organisator verzamelt, vallen onder toepassing van de toepasselijke wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Ze hebben bovendien het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik en de mededeling van hun gegevens aan derden voor direct-marketing doeleinden. Het recht van toegang, verbetering, doorhaling en verzet kan kosteloos worden uitgeoefend op het volgend adres ETERNIT NV., Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, België telefoonnummer +32 15 71 73 54 en e-mail adres info@eternit.be
 7. ETERNIT NV handelt in overeenstemming met de Belgische gedragscode promotioneel kansspel. Klachten kunnen ingediend worden bij ETERNIT NV. en zullen binnen een termijn van één maand behandeld worden.
 8. Door hun deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.
 9. De actie staat onder toezicht van Meester Philippe Matthys, gerechtsdeurwaarder te 8200 Brugge (Sint-Andries), België. De gerechtsdeurwaarder zal van het verloop van de wedstrijd een proces-verbaal van vaststelling opmaken ten behoeve van de organisator.
 10. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.